• projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

 • projektová dokumentace pro provedení stavby – realizační dokumentace

 • dokumentace skutečného provedení staveb

 • zaměření a digitalizace stávajícího stavu stavby

 • architektonická studie – situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb

 • autorský dozor projektanta

 • výkon inženýrské činnosti

 • zajištění kolaudace stavby

 • projekty interiérů

 • vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií

 • zajišťujeme průzkumy a speciální studie – radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, hluková studie, vynětí ze zemědělského půdního fondu

 • zajišťujeme projekty inženýrských sítí – voda, kanalizace, ČOV, rozvody NN, veřejné osvětlení, telefon a jiné slaboproudé rozvody, plynovod, meliorace a další pozemkové úpravy